Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

 studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – Europos Sąjungos klausimų srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 2 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

●Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja informacijos apdorojimą.

●Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo.

●Rengia medžiagą ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos, Nuolatinių atstovų ES komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiams ES reikalų klausimais.

●Organizuoja ES reikalų koordinavimo posėdžius ir vykdo priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną pagal ES reikalų koordinavimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašą.

●Organizuoja ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planų rengimą, vykdo planų įgyvendinimo stebėseną, rengia informaciją apie planų vykdymą, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl įgyvendinimo proceso ir rezultatų, koordinuoja ES direktyvų nuostatas perkeliančių ir įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų notifikavimo Europos Komisijai procesą.

●Organizuoja ES klausimais ministerijos vadovybės dvišalių ir daugiašalių susitikimus su ES institucijų oficialiomis ir darbo delegacijomis, koordinuoja informacijos parengimą.

●Palaiko ryšius su specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES ir nuolat vykdo jų veiklos stebėseną, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos prioritetų ir veiklos gerinimo.

●Atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose ir derybose su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija ir trečiosiomis valstybėmis ES reikalų klausimais.

●Organizuoja pozicijų Nuolatinių atstovų ES komiteto posėdžiams parengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunamos informacijos apie pradėtas ES teisės pažeidimo procedūras įvertinimą, atsakymų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.