Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – Europos Sąjungos klausimų srities patirtis;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

●Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.

●Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

●Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

●Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

●Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

●Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

●Rengia, derina ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES Tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER), ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais klausimais, teikia pastabas ir siūlymus parengtoms Lietuvos Respublikos pozicijoms.

●Koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl stojimo į ES teisminėse institucijose svarstomas bylas susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse rengimą ir pateikimą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje, organizuoja ES teisminėse institucijų priimtų sprendimų įvertinimą dėl aktualumo nacionalinei teisei.

●Vykdo Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (toliau – LINESIS) administratoriaus ministerijoje funkcijas.

●Pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo (toliau -TEN-T) Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus formate.

●Atstovauja Susisiekimo ministerija TEN-T komitete, koordinuoja Lietuvos pozicijos rengimą aktualiais TEN-T įgyvendinimo Lietuvoje klausimais, prireikus ją pristato įvairiuose formatuose, atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, palaiko ryšius su Europos Komisija ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.