Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – vadyba;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

●Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

●Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

●Analizuoja strateginius ES politikos geležinkelių srityje dokumentus, geležinkelių infrastruktūros valdymą reglamentuojančius teisės aktus, parengtas aktualias studijas ir teikia pasiūlymus Lietuvos pozicijos formavimui dėl Rail Baltica infrastruktūros valdymo klausimų.

●Rengia ministerijos ir grupės vadovybės dvišalius ir daugiašalius susitikimus, tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo klausimais medžiagą, pasiūlymus dėl komisijų ir darbo grupių posėdžių protokolinių įrašų, ataskaitas, protokolus.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.