Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – statistika;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto tranzito ir logistikos patirtis ;

darbo patirties trukmė – 2 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

●Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją apie geležinkelių, kelių, oro ir vandens transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje vežamų krovinių ir keleivių apimtį, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl transporto sektoriaus veiklos, krovinių vežimo, valstybės rinkliavų.

●Renka, analizuoja ir sistemina valstybės institucijų ir Susisiekimo ministerijos) reguliavimo srities įmonių, bendrovių ir įstaigų prie ministerijos teikiamą informaciją, reikalingą transporto sektoriaus rinkos apžvalgoms parengti ir siūlymams dėl valstybės rinkliavos dydžių patvirtinimo Finansų ministerijai parengti.

●Rengia transporto sektoriaus rinkos veiklos ir rinkos apžvalgas ir kitas transporto srities rodiklių ataskaitas.

●Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su statistine informacija apie transporto veiklą ir rinkliavomis.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.