Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

turėti aukštąjį išsilavinimą;

 išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio paskirties dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo, derinimo ir statinių naudojimo priežiūros taisykles ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojami teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir statybos, statinių projektavimo ir naudojimo procesai;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

● Koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant projekto „Rail Baltica“ (toliau – Projektas) teritorinio planavimo ir statinių projektavimo veiklas, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija, rengia dokumentus, susijusius su teritorijų planavimo ir projektavimo procesų įgyvendinimu ir susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros naudojimu ir technine priežiūra;.

● Atstovauja ministerijai užtikrinant Projekto teritorijų planavimo ir statinių projektavimo veiklų įgyvendinimą, vykdo techninės dokumentacijos rengimo eigos stebėseną, identifikuoja kylančias rizikas ir teikia siūlymus dėl jų suvaldymo;

● Kontroliuoja projektinių sprendinių atitikimą statybos teisės aktų reikalavimams patvirtintiems susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planams;

● Vertina pateiktą ministerijos tvirtinimui Projekto techninę dokumentaciją, teikia pasiūlymus Projekto savininkui dėl reikalingų sprendimų Projekto techninio įgyvendinimo klausimais;

● Rengia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais, vaizdinę medžiagą (infografikus, žemėlapius, pristatymus ir pan.), teikia informaciją valstybės institucijoms projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lietuvos dalies techninio/darbo projekto rengimo procesų turinio klausimais;

● Dalyvauja viešinant geležinkelio linijos techninius sprendinius;

5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Projekto koordinatoriumi „RB Rail AS“, Projektą įgyvendinančia institucija AB „LTG Infra“ aktualiais Projekto projektavimo veiklos įgyvendinimo klausimais;

● Organizuoja tarpinstitucinio Projekto projektavimo priežiūros komiteto veiklą;

● Organizuoja ir atstovauja ministerijai susijusių darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, įgyvendina priimtus sprendimus;

● Konsultuoja kitus komandos narius Projekto statinių projektavimo klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su grupės veikla susijusius pavedimus.

_____________________________