Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – pašto srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

●Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

●Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

●Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

●Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

●Organizuoja Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius, užtikrina pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo ir kitų klausimų svarstymą, kasmetinio Pašto mokos ženklų leidybos plano ir kitų dvejų metų pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų patvirtinimą.

●Analizuoja pašto srities ekonominės veiklos rezultatus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos rezultatus vykdant pašto rinkos priežiūrą, akcinės bendrovės Lietuvos pašto strateginius planus, investicinius projektus ir teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus.

●Nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su pašto sritimi, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai.

●Teikia pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos dalyvavimo Europos Sąjungos teisėkūros procese ir atstovavimo susisiekimo sistemos interesams tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, darbo grupėse ir komitetuose pašto klausimais; atstovauja ministerijai (Lietuvos Respublikai) Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose minėtais klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.