Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – elektroninių ryšių srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

●Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

●Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

●Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●Teikia pasiūlymus dėl privalomų nurodymų, užduočių davimo ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas įgyvendinant Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones.

●Teikia pasiūlymus dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.