Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – informatika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – elektroninių ryšių srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

●Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

●Analizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos teisės aktus, susijusius su elektroninių ryšių sritimi, rengia išvadas dėl galiojančio Lietuvos teisinio reglamentavimo atitikties ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

●Analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio valstybių elektroninių ryšių srities reguliavimo patirtį, analizuoja užsienio valstybių teisės aktus ir tarptautinių organizacijų (ITU, CEPT, RSS) dokumentus elektroninių ryšių srityje, pildo klausimynus, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus.

●Teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sistemos pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (neįgaliesiems, senyvo amžiaus gyventojams, kt.).

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.