Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – vadyba (arba);

 studijų kryptis – ekonomika;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto infrastruktūros plėtros patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

●Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

●Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

●Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose darnaus judumo plėtros, mažiau taršių transporto priemonių naudojimo skatinimo, jų įkrovimo /papildymo infrastruktūros plėtros klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.