Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – korupcijos prevencijos srityje;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●  Nagrinėja ministro nukreiptus dokumentus, teikia išvadas ir pasiūlymus, prireikus rengia atsakymų projektus.

● Dalyvauja rengiant Susisiekimo ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

● Analizuoja ministerijos administracijos padalinių pateiktas pastabas, pasiūlymus dėl svarstomų Seime įstatymų projektų ir apibendrinus pateikia ministrui.

● Teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais ir informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus.

● Ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organų darbe;
palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis).

● Bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, koordinuoja ministerijos veiklą nustatytoje  srityje.

● Bendradarbiauja nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, padeda rengti motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, dalyvauja korupcijos prevencijos darbo grupių veikloje.

● Renka, analizuoja, vertina informaciją, susijusią su ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl geresnio jų veiklos valdymo, veiklos skaidrumo didinimo.

● Vertina ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose bei įstaigose atliktų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos teisėtumo, tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimų / patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą.

● Teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja užfiksuotus faktus apie korupcinio pobūdžio nusikaltimus ar gautus pranešimus apie galimas korupcijos apraiškas ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose bei įstaigose.

● Teikia rekomendacijas, kaip didinti tyrimų/patikrinimų ministerijai pavaldžiose įstaigose efektyvumą ir kokybę.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.