Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – teisė (arba);

studijų kryptis – transporto inžinerija

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – ekonomikos srityje;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

●Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

●Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

●Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

●Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

●Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose.

●Užtikrina viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklos įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus geležinkelių infrastruktūros valdymo ir geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos srityse, koordinavimą ir kontrolę.

●Rengia viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį, prižiūri šios sutarties įgyvendinimą, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl sutarties įgyvendinimo.

●Analizuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pateiktus duomenis apie planuojamas gauti pajamas ir sąnaudas valdant teisėtais pagrindais valdomą valstybės turtą, ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, siekiant subalansuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas.

●Teikia pasiūlymus dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonų nustatymo ir jose taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus šiais klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.