Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Susisiekimo ministerijos darbą;

išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

išmanyti projektinio valdymo principus;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;

turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, gebėti spręsti konfliktines situacijas, būti atspariam neapibrėžtumui ir stresui;

turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;

gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;

išmanyti viešųjų reikalų (angl. public affairs) valdymą;

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo  B2 lygiu.

 

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Padeda kurti ir vertinti projektų valdymo sistemą Susisiekimo ministerijoje, nustato trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus;

●Vadovaudamasis projektinio valdymo principais, padeda planuoti strateginių projektų  įgyvendinimą, konsultuoja Susisiekimo ministerijos vadovybę ir darbuotojus dėl projektinio valdymo principų, metodikų taikymo, rizikų valdymo, vykdo strateginių projektų stebėseną, inicijuoja jų aptarimą, sprendimų priėmimą, informacijos strateginių projektų portfelio komisijai pateikimą; 

● Kartu su kitais Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais įgyvendina pavestus projektus ir programas ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl projektuose ar programose identifikuotų rizikų ar problemų suvaldymo;

● Pagal kompetenciją inicijuoja su priskirtais projektais susijusių socialinių ir ekonominių problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą;

● Vadovaudamasis projektinio valdymo principais, planuoja paskirtų projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei atsako už suplanuotų rezultatų pasiekimą laiku;

● Telkia ir formuoja tarpinstitucines komandas su ministerijomis ir kitomis viešojo valdymo institucijomis, atsakingomis už priskirtų projektų priemonių įgyvendinimą, teikia metodologinę ir ekspertinę pagalbą; 

●Pagal kompetenciją prižiūri projektų, programų ir portfelių valdymą Susisiekimo ministerijoje;

●Pagal kompetenciją rengia ir organizuoja mokymus ir konsultacijas projektų, programų ir portfelių valdymo srityje Susisiekimo ministerijos darbuotojams;

●Vadovaudamasis projektinio valdymo principais, vykdo pavestų projektų ir programų įgyvendinimo stebėseną, padeda spręsti iškilusias problemas ir rizikas;

●Pagal kompetenciją atlieka priskirtų Susisiekimo ministerijos projektų portfelių valdymo funkcijas (prioritetų nustatymą, eigos stebėseną ir kontrolę, pokyčių valdymą, sisteminių rizikų valdymą, analizę ir portfelio valdymo optimizavimą);

●Organizuoja priskirtų projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;

●Pagal kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Susisiekimo ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.