Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

- turėti aukštąjį universitetinį (magistro) inžinerijos mokslų studijų krypties  išsilavinimą;

- turėti ne mažiau kaip 7 metus transporto infrastruktūros projektų planavimo ir/ar įgyvendinimo patirties;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, transporto infrastruktūros projektų planavimo ir projektavimo sritis;

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos, tarptautinės teisės bei Lietuvos aktais, reglamentuojančiais transporto bei intelektinių transporto sistemų ir paslaugų (toliau – ITS) veiklą, išmanyti pėsčiųjų ir dviračių eismo valdymo ir planavimo, miestų susisiekimo sistemos inžinerinės infrastruktūros planavimo, modernizavimo bei darnaus judumo planavimo sritis;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų  projektų rengimo taisykles;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOJOTO FUNCIJOS

● Koordinuoja ITS projektų įgyvendinimą susisiekimo sektoriuje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, teikia siūlymus grupės vadovui ir ministerijos vadovybei dėl ITS projektų diegimo tikslingumo bei koordinuoja paskirtų projektų įgyvendinimą;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITS projektų susisiekimo sektoriuje įgyvendinimo galimybių, koordinuoja paskirtų ITS projektų įgyvendinimą;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl planavimo ir projektavimo sistemos susisiekimo sektoriuje tobulinimo galimybių;

●Koordinuoja dviračių ir/ar pėsčiųjų infrastruktūros planavimo ir projektavimo  sistemos tobulinimo klausimus;

●Parengia nacionalinės dviračių trasų schemos (žemėlapio) rengimo, atnaujinimo ir įgyvendinimo stebėsenos planą;

●Teikia siūlymus dėl bandomųjų ir gerosios praktikos projektų dviračių transporto, ITS ir infrastruktūros planavimo bei projektavimo srityse;

●Teikia siūlymus dėl Darnaus judumo mieste planų eismo saugos, ITS, universaliojo projektavimo, transporto saugumo bei dviračių ir pėsčiųjų eismo tobulinimo dalių įgyvendinimo;

●Teikia siūlymus dėl ITS ir dviračių transporto projektų įgyvendinimo, kuruoja paskirtų projektų įgyvendinimą;

●Organizuoja tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius ITS, dviračių transporto bei susisiekimo sistemos planavimo ir projektavimo klausimais, jų nutarimų įgyvendinimą;

●Organizuoja ITS bei dviračių projektų įgyvendinimo rezultatų viešinimo renginius, mokymus, informacines dienas ir pan.

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ITS, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas inovacijų diegimo klausimais miestų susisiekimo sistemose klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Vertina ir teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms aktualių ITS projektų finansavimo ir įgyvendinimo galimybių;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su kitomis ministerijomis, institucijomis ir socialiniais partneriais ITS, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo srityse;

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose ITS ir dviračių transporto klausimais;

●Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su ITS, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais;

●Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms ITS, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais;

●Koordinuoja gerosios praktikos pristatymo ir mokymų savivaldybių specialistams veiklą dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo ir ITS klausimais.

●Rengia informacinius pranešimus dviračių transporto, ITS ir infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais, bendradarbiauja su ministerijos padaliniais ir atsakingais asmenimis viešinimo klausimais;

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.