Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

- turėti aukštąjį universitetinį (magistro) inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, verslo ir viešosios vadybos arba teisės studijų krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 8 metų patirtį darnaus judumo ir / arba susisiekimo paslaugų skaitmeninimo srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, transporto infrastruktūros projektų planavimo ir projektavimo sritis;

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos, tarptautinės teisės bei Lietuvos aktais, reglamentuojančiais transporto veiklą, išmanyti darnaus judumo planavimo, judumo paklausos valdymo, miestų sistemos planavimo ir projektavimo, paslaugų skaitmeninimo ir inovacijų diegimo sritis;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų  projektų rengimo taisykles;

 

ŠIAS PAREIGAS EINAČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja Darnaus judumo mieste planų (toliau – DJMP)  įgyvendinimą, susisiekimo paslaugų skaitmeninimą bei universaliojo projektavimo ir žmonių su specialiaisiais poreikiais įtraukties susisiekimo sektoriuje klausimus;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl DJMP, susisiekimo paslaugų skaitmeninimo ir universaliojo projektavimo projektų įgyvendinimo galimybių, koordinuoja paskirtų šių sričių projektų įgyvendinimą;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl gerosios praktikos ir bandomųjų susisiekimo paslaugų skaitmeninimo projektų įgyvendinimo galimybių;

●Koordinuoja universaliojo projektavimo sistemos tobulinimo klausimus bei bendradarbiavimą su atsakingomis institucijomis;

●Parengia DJMP įgyvendinimo stebėsenos planą, teikia siūlymus dėl DJMP įgyvendinimo vietiniu, rajoninių, apskričių, nacionalinių bei įmonių lygmeniu;

●Teikia siūlymus dėl bandomųjų ir gerosios praktikos projektų Darnaus judumo, viešojo transporto veiklos skaitmeninimo (įsk. el.bilietą) bei inovacijų diegimo susisiekimo sistemoje srityse;

●Koordinuoja darnaus judumo projektų finansavimo klausimus (Darnaus judumo fondo, ES struktūrinės paramos, Kelių priežiūros ir plėtros programos  (projektų darnaus judumo srityje), kt. fondų lėšomis);

●Teikia siūlymus dėl kitiems ministerijos padaliniams dėl veiklos skaitmeninimo galimybių, konsultuoja projektų skaitmeninimo klausimais;

●Organizuoja tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių DJMP, universaliojo projektavimo  bei susisiekimo veiklos skaitmeninimo klausimais, jų nutarimų įgyvendinimą;

●Organizuoja darnaus judumo ir skaitmeninimo projektų įgyvendinimo rezultatų viešinimo renginius, mokymus, informacines dienas ir pan.

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas DJMP, universaliojo projektavimo bei paslaugų skaitmeninimo klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas DJMP, universaliojo projektavimo bei paslaugų skaitmeninimo klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Vertina ir teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms aktualių darnaus judumo, veiklos skaitmeninimo bei universaliojo projektavimo projektų finansavimo ir įgyvendinimo galimybių;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su kitomis ministerijomis, institucijomis ir socialiniais partneriais darnaus judumo, veiklos skaitmeninimo bei universaliojo projektavimo srityse;

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose darnaus judumo, veiklos skaitmeninimo bei universaliojo projektavimo klausimais;

●Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su darnaus judumo, veiklos skaitmeninimo bei universaliojo projektavimo klausimais;

●Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms darnaus judumo, veiklos skaitmeninimo bei universaliojo projektavimo klausimais;

●Koordinuoja gerosios praktikos pristatymo ir mokymų savivaldybių specialistams veiklą ITS, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais.

●Rengia informacinius pranešimus ITS, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais, bendradarbiauja su ministerijos padaliniais ir atsakingais asmenimis viešinimo klausimais;

●Organizuoja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo  plano, už kurias atsakinga ministerija, paslaugų skaitmeninimo srityje, įgyvendinimą;

●Organizuoja  nacionalinio Ekonomikos atgaivinimo plano priemonių, už kurias atsakinga ministerija, paslaugų skaitmeninimo srityje, įgyvendinimą;

●Inicijuoja ir koordinuoja susisiekimo sektoriui svarbių skaitmeninių platformų, (eFTI,eCMR, el.bilietas, MaaS, t.t.) įgyvendinimą;

●Koordinuoja Darnaus judumo mieste planų rengimą, peržiūrą ir DJMP priežiūros komiteto veiklą;

●Bendradarbiauja su socialiniais partneriais paslaugų skaitmeninimo ir darbaus judumo skatinimo srityje, atstovaują ministeriją( padalinį) bendradarbiavimo formatuose;

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.