Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis)  socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos, viešųjų ryšių arba politikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo ryšių su visuomene srityje, komunikacijos srityje patirtį;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir viešuosius ryšius;               mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti viešąją informaciją ir rengti išvadas;

išmanyti transporto, pašto, elektroninių ryšių sričių ir ekstremalių situacijų valdymo specifiką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

mokėti vieną užsienio kalbą (anglų) C1  lygiu;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

●Organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

●Koordinuoja ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategijos kūrimą ir organizuoja jos įgyvendinimą;

●Pagal nustatytą veiklos sritį organizuoja teisės aktų projektų ir organizacinių dokumentų rengimą;

●Koordinuoja informacijos apie ministerijos veiklą formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros projektams įgyvendinti, transporto infrastruktūros efektyvumui didinti parengimą ir pateikimą valstybės institucijoms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms, platinimą Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai;

●Atstovauja ministerijai ir dalyvauja tarpinstitucinėje veikloje, rengiant, keičiant ir įgyvendinant ES struktūrinių fondų investicijų komunikacijos strategiją, ilgalaikius, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie viešinimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

●Analizuoja žiniasklaidos informaciją ministerijai aktualiais klausimais, operatyviai rengia  pastabas ir pasiūlymus ir teikia ministerijos vadovybei;

●Koordinuoja  spaudos konferencijų, kitų renginių žiniasklaidai organizavimą;

●Koordinuoja ministerijos informacinių reprezentacinių leidinių, vaizdo filmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą, ES investicijas susisiekimo srityje kūrimą ir  gamybą;

●Inicijuoja ir organizuoja paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;

●Prireikus koordinuoja ministerijos įmonių ir įstaigų  informacijos teikimą žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją, padeda šių įmonių ir  įstaigų viešųjų ryšių specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai, užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida;

●Koordinuoja kalbų viešiems ministerijos vadovybės pasisakymams, oficialių ministerijos vardu skelbiamų sveikinimo kalbų, padėkų, kitų proginių ir viešų tekstų rengimą, jų vertimą į užsienio kalbas ir (ar) vertimo redagavimą;

●Teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų  ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

●Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.