Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

●Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

● Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.