Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

- turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro) informatikos mokslų, inžinerijos mokslų ar teisės studijų krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį elektroninių ryšių srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, naujos kartos ryšio technologijomis ir elektroninių ryšių sistema Lietuvoje;

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių ir naujos kartos ryšio technologijų plėtrą;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

 - gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų  projektų rengimo taisykles;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja naujos kartos ryšių technologijų projektų, kuriuose dalyvauja susisiekimo ministerija, įgyvendinimą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais naujos kartos ryšio technologijų (4G+, 5G, 6 G, t.t.) standartizacijos, plėtros, finansavimo klausimais;

● Konsultuoja paskirtų sričių klausimais;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl 5 G ir kitomis naujos kartos technologijomis veikiančių paslaugų finansavimo, bandymo (testavimo) ir plėtros;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl privalomų nurodymų, užduočių davimo ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas įgyvendinant Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;

● Teikia siūlymus dėl bandomųjų daiktų žiniatinklio (interneto) (arba IoT) projektų diegimo susisiekimo sektoriuje, koordinuoja tokių projektų įgyvendinimą;

● Teikia siūlymus dėl savivaldžių transporto priemonių (bepiločių orlaivių, savivaldžių automobilių, kt.) bandomųjų projektų įgyvendinimo susisiekimo sektoriuje;

● Teikia siūlymus dėl savivaldžių transporto priemonių sąveikaus junglumo ir vairavimo panaudojant skirtuosius radijo dažnius (5.85–5.925 GHz) bei šių dažnių pagrindu veikiančioms intelektinėms transporto sistemos ir paslaugoms (ITS) plėtros, koordinuoja šių kausimų sprendimą, susijusių projektų įgyvendinimą;

● Teikia siūlymus dėl 5G ir kitų naujos kartos technologijų panaudojimo susisiekimo paslaugoms tobulinti;

● Teikia siūlymus dėl susisiekimo sektoriaus infrastruktūros saugumo, bendradarbiauja su už kibernetinio saugumo didinimą atsakingomis institucijomis;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas naujos kartos technologijų klausimais ir derina jas NATO, EPBO, JT ir Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas elektroninių ryšių paslaugų užtikrinimo ypatingų situacijų atvejais klausimais ir derina jas NATO, EPBO, JT ir Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Pagal susisiekimo ministerijos rengia Lietuvos Respublikos infrastruktūros saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais ir derina jas NATO, EPBO, JT ir Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su kitomis ministerijomis, institucijomis ir socialiniais partneriais naujos kartos  ryšių technologijų srityse;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose naujos kartos  ryšių technologijų klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su naujos kartos  ryšių technologijų klausimais, kaupia, analizuoja ir teikia siūlymus dėl aktualių veiklos rodiklių (DESI, Skaitmeninio kelrodžio, t.t.) gerinimo;

● Rengia, ir, vadovybės pavedimu, teikia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms naujos kartos  ryšių technologijų klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vyresniojo patarėjo, kuruojančio  darbuotojo veiklą, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.