Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

- turėti aukštąjį universitetinį (magistro)  inžinerijos mokslų,  verslo ir viešosios vadybos mokslų, socialinių mokslų arba teisės  studijų srities išsilavinimą;

-turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį mokslinių tyrimų organizavimo ir (arba) koordinavimo srityse;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Europos Sąjungos paramos programų („Europos horizontas“, struktūrinių fondų) administravimą, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei kosmoso sritis;

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais transporto veiklą;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų  projektų rengimo taisykles;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

●Koordinuoja Galileo ir EGNOS Europos kosmoso programų projektų bei mokslinių tyrimų politikos įgyvendinimą susisiekimo srityje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, teikia grupės vadovui ir ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo tikslingumo ir koordinuoja paskirtų projektų įgyvendinimą;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Galileo, EGNOS, kvantinio ryšio infrastruktūros (QCI) ir kitų Europos Sąjungos kuriamų kosminių technologijų diegimo susisiekimo sektoriuje galimybių;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų susisiekimo sektoriuje finansavimo galimybių;

●Rngia Lietuvos poziciją dėl kosminių technologijų (Galileo ir EGNOS) klausimų Europos Komisijos, Europos kosmoso agentūros (EUSPA), NATO ir prireikus kitose darbo grupėse ir komitetuose;

●Rengia Lietuvos poziciją dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų susisiekimo sektoriuje klausimų Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;

●Teikia pasiūlymus dėl bandomųjų projektų panaudojant kosmines technologijas, konsultuoja susisiekimo sektoriaus įmones kosminių technologijų finansavimo (ir tyrimų) klausimais;

●Teikia pasiūlymus dėl savivaldžių orlaivių (bepiločių orlaivių) bandomųjų projektų įgyvendinimo susisiekimo sektoriuje;

●Analizuoja programos „Europos horizontas“ (Horizon Europe), Skaitmeninės Europos programos (Digital Europe Programme) ir  Europos infrastruktūros tinklų priemonės skaitmeninės dalies (CEF Digital) projektų įgyvendinimo galimybes ir teikia pasiūlymus grupės vadovui;

●Organizuoja tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius mokslinių tyrimų, bepiločių orlaivių, kosminių technologijų panaudojimo susisiekimo sektoriuje klausimais, jų nutarimų įgyvendinimą;

●Koordinuoja Susisiekimo ministerijos sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų atliktų tyrimų, studijų,  analizių, mokslinių darbų rezultatų viešinimą, organizuoja rezultatų pristatymo viešinimo renginius, mokymus, informacines dienas ir pan.;

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Galileo ir EGNOS kosmoso programų klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Vertina ir teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms aktualių Europos Horizonto programos (ir kitų programų, fondų) projektų finansavimo ir įgyvendinimo galimybių;

●Svarsto, nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su kitomis ministerijomis, institucijomis ir socialiniais partneriais kosminių technologijų (Galileo, EGNOS, QCI, kt.), mokslinių tyrimų ir bepiločių orlaivių srityse;

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose mokslinių tyrimų bei kosminių technologijų klausimais;

●Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su mokslinių tyrimų bei kosminių technologijų klausimais;

●Koordinuoja kosminių technologijų klausimų vykdymą susisiekimo ministerijos kompetencijos srityje;

●Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijoms mokslinių tyrimų bei kosminių technologijų klausimais;

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo bei vyresniojo patarėjo, kuruojančio  darbuotojo veiklą, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.