Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – teisė;

studijų kryptis – ekonomika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

●Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

●Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

● Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITS projektų susisiekimo sektoriuje įgyvendinimo galimybių, koordinuoja paskirtų ITS projektų įgyvendinimą;.

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl planavimo ir projektavimo sistemos susisiekimo sektoriuje tobulinimo galimybių, įskaitant žmonių su specialiaisiais poreikiais judumo tobulinimą;.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus susijusius su  dviračių ir/ar pėsčiųjų infrastruktūros planavimo ir projektavimo  sistemos tobulinimo klausimais;.

●Prisideda prie nacionalinės dviračių trasų schemos (žemėlapio) rengimo, atnaujinimo ir įgyvendinimo stebėsenos;.

●Teikia siūlymus dėl bandomųjų ir gerosios praktikos projektų dviračių transporto, ITS ir infrastruktūros planavimo bei projektavimo srityse;.

●Rengia teisės aktų projektus ir Lietuvos Respublikos pozicijas ITS, žmonių su specialiaisiais poreikiais judumo tobulinimo, dviračių transporto, infrastruktūros planavimo ir projektavimo klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.