BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa

I. Bendrosios nuostatos

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (toliau – NKKP), patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio    17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346; 2011, Nr. 77-3727), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 (Žin., 2010, Nr. 125-6402), atsižvelgiant į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo rezultatus  ir kitus teisės aktus.
 2. Programa apima susisiekimo ministro valdymo sritis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarime Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ (Žin., 2010, Nr. 38-1784).
 3. Ši programa taikoma Susisiekimo ministerijai, Civilinės aviacijos administracijai, Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracijai, Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijai, viešajai įstaigai, kurios savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, t. y. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (toliau – Susisiekimo ministerija, įstaigos prie ministerijos ir viešoji įstaiga).
 4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme vartojamas sąvokas.

II. Aplinkos analizė

 1. Pagal tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ paskelbtus korupcijos suvokimo indekso 2010 metų tyrimo rezultatus Lietuvai skirta 5 balai ir 46 vieta 178 pasaulio šalių lentelėje. Pirmą kartą Lietuva pateko tarp pirmojo ketvirtadalio valstybių, kurių korupcijos suvokimo indeksas yra penki ir daugiau balų.
  2011 metų korupcijos suvokimo indeksas yra  4,8  balo ir Lietuvai skirta 50 vieta 182 pasaulio šalių lentelėje.
 2. Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymą visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų įmonė „Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2011“ (toliau – tyrimas). Tyrimo metu buvo apklausti 1005 šalies gyventojai, 500 įmonių vadovų ir 545 valstybės tarnautojai. Visi apklaustieji, kaip vieną iš aktualiausių ir rimčiausių Lietuvos problemų išskiria korupciją.
  Susisiekimo ministerijai pagal tyrimo dalį „Korupcijos paplitimas ministerijose“ (1 vieta labai korumpuota, 14 vieta mažiausiai korumpuota) yra skirta 9 vieta iš 14 ministerijų (tyrime dalyvavo valstybės tarnautojai).
 3. Atsižvelgiant į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo bei tyrimo rezultatus išskirtinos šios probleminės korupcijos požiūriu sritys:
  1. Visuomenės požiūris ir susiformavusi nuomonė apie valdymo sritis, už kurias atsakingas susisiekimo ministras, ir priimami teisės aktai ir ketinami priimti teisės aktų projektai.  Tikslinga imtis priemonių gerinti visuomenės požiūrį į Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklą viešinant informaciją apie priimamus sprendimus (ypatingai visuomenei aktualiais ir svarbiais klausimais). Svarbu informuoti visuomenę apie Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie ministerijos parengtus teisės aktų projektus, ypač susijusius su asmenų ir ūkio subjektų veiklos reglamentavimu.
  2. Ūkio subjektų veiklos priežiūra. Svarbu peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius ūkio subjektų veiklą ir jos priežiūrą, licencijų, leidimų išdavimą ar kitų teisių suteikimą, tobulinti teisės aktus, siekiant, kad neliktų teisės spragų, nuostatos būtų aiškios, nedviprasmiškai suformuluotos, atsisakyti perteklinių reikalavimų, sudaryti sąlygas veiklą tikrinantiems asmenims konsultuoti, teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams.
  3. Viešųjų pirkimų organizavimas. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog visuomenės nuomone viena iš labiausiai „korumpuotų procedūrų“ yra „valstybinių užsakymų gavimas“. Labai svarbu išanalizuoti supaprastintas viešųjų pirkimų atlikimo taisykles, aiškiai reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimą Susisiekimo ministerijoje, siekti kuo didesnio viešumo skelbiant kuo daugiau informacijos interneto svetainėje, taip pat siekti kuo daugiau pirkimų atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
  4. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), švietimas antikorupcijos temomis. Korupcijos apraiškas lemia žmogiškasis faktorius, todėl labai svarbu supažindinti darbuotojus su korupcijos apraiškomis, korupcijos prevencija, skatinti imtis  iniciatyvų kovojant su korupcija.
  5. Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir viešosios įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas. Labai svarbu tinkamai nustatyti ir išanalizuoti Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir viešosios įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tam, kad būtų identifikuotos probleminės veiklos sritys ir laiku būtų imtasi priemonių, sumažinti didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę.
  6. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje deklaravimo svarba. Susisiekimo ministerijoje ir įstaigose prie ministerijos nuolat vyksta personalo kaita, todėl labai svarbu užtikrinti, kad asmenys suprastų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje svarbą.
  7. ES struktūrinių fondų paramos administravimo skaidrumas. Labai svarbu nuolat stebėti ir vertinti ES struktūrinių fondų paramos administravimą, tobulinti šį procesą reglamentuojančius teisės aktus, užtikrinti informacijos viešumą.

III. Programos tikslas, uždaviniai, vertinimo kriterijai

 1. Šios programos tikslas – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse.
 2. Programos uždaviniai:
  1. didinti teisėkūros proceso ir įstaigų veiklos skaidrumą ir viešumą;
  2. mažinti korupcijos prielaidas optimizuojant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, peržiūrint teisės aktus, reglamentuojančius leidimų (licencijų) išdavimą ar kitų teisių suteikimą;
  3. didinti viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą ir viešumą;
  4. tobulinti ir gilinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje srityje;
  5. užtikrinti ES struktūrinių fondų paramos administravimo skaidrumą.
 3. Kiekvienam programos uždaviniui įgyvendinti programos priemonių plane  nustatomos priemonės.
 4. Kiekviena konkreti programos priemonė vertinama pagal programos priemonių plane nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.

IV. Programos įgyvendinimas, stebėsena, atskaitomybė ir atnaujinimas

 1. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija, sudaryta susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-587 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“.
 2. Programai įgyvendinti kasmet sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nustatomos jos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai, laukiami rezultatai.
 3. Programos priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis.
 4. Už šios programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodytų Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos bei viešosios įstaigos vadovai.
 5. Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie ministerijos, viešoji įstaiga, atsakingi už programos įgyvendinimo priemonių vykdymą, du kartus per metus pasibaigus pusmečiui, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. informaciją (vidinį tarpinį vertinimą) apie programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą, problemas, susijusias su priemonių vykdymu, pateikia raštu ir elektroniniu paštu Susisiekimo ministerijos Teisės skyriui.
  Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos gautą informaciją apie NKKP numatytų priemonių įgyvendinimą apibendrina ir  per 10 dienų pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai. Taip pat Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos gautą informaciją apie šios programos įgyvendinimo priemonių vykdymą apibendrina ir per 10 dienų pateikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai pritarus, minėta informacija skelbiama Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.
 6. Kiekvienais metais programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas peržiūrimi ir prireikus koreguojami, pildomi ir atnaujinami. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas taip pat koreguojami ir atnaujinami atsižvelgiant į kompetentingų institucijų rekomendacijas.

V. Programos finansavimas

 1. Programa įgyvendinama iš valstybės įstaigoms, atsakingoms už programos priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Už reikalingų lėšų planavimą pagal kompetenciją atsako atitinkamos programos plane nurodytos įstaigos.

Už informacijos tvarkymą atsakinga N. Jokubauskaitė, 239 2908.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-14