BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
 2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
 3. Skyrius yra departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II. Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  1. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, kaip ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, viešųjų įstaigų (toliau – įmonė, viešoji įstaiga) savininko, dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų bendrovių (toliau – bendrovė) valstybei nuosavybes teise priklausančių akcijų valdytojos, funkcijų įgyvendinimu;
  2. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, šių nuostatų 4.1 papunktyje nurodytų subjektų ir įstaigų prie ministerijos valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
  3. užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, dalyvauti planuojant kasmetinius ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
  4. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus.
 2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl įmonių, viešųjų įstaigų ir įstaigų prie ministerijos, valstybei nuosavybės teise priklausančio patikėjimo teise valdomo turto perdavimo, panaudos, nurašymo, investavimo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus;
  2. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektus; 
  3. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto nuomos viešo konkurso būdu;
  4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo; rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
  5. rengia įsakymų dėl šių nuostatų 4.1 papunktyje nurodytų subjektų įstatų tvirtinimo ar jų pakeitimo projektus;
  6. pagal kompetenciją rengia dokumentų, susijusių su bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo nekilnojamojo turto registravimu Nekilnojamojo turto registre, projektus;
  7. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia dokumentų, susijusių su valstybės turto teisinės registracijos atlikimu, projektus; 
  8. rengia pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto valdytojų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo kitam juridiniam asmeniui; 
  9. rengia pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto valdytojų sutikimų (arba sprendimų, jeigu turtas perduodamas turto valdytojo sprendimu) dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais kitiems subjektams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu; 
  10. pagal kompetenciją rengia ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektus;
  11. pagal kompetenciją rengia ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus;
  12. rengia paraiškas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdyboms visuotiniam akcininkų susirinkimui sušaukti;
  13. kas ketvirtį surenka iš akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų (arba akcijų sertifikatus), apibendrina duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių, akcinį valstybės kapitalą, analizuoja priežastis dėl akcijų skaičiaus padidėjimo arba sumažėjimo ir teikia duomenis ir išvadas Buhalterinės apskaitos skyriui ministerijos finansinei atskaitomybei sudaryti bei pareikalavus kontroliuojančioms institucijoms; 
  14. rengia ministro įsakymų dėl šių nuostatų 4.1 papunktyje nurodytų subjektų kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus; 
  15. Vyriausybės nustatytais atvejais rengia ministro įsakymų dėl įgaliojimo suteikimo asmenims perduoti ar priimti valstybės turtą projektus;
  16. atstovauja valstybės interesams, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įmonių savininko teises ir pareigas įmonėse, teises ir pareigas viešosiose įstaigose, kurių dalininkė yra valstybė;
  17. ministerijos vadovybės pavedimu nagrinėja kitų valstybės institucijų parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus ir teikia jiems išvadas ir pasiūlymus;
  18. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės institucijomis teisės aktų projektus; 
  19. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus;
  20. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl šių pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, rengia ministerijos viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus;
  21. pagal ministerijos administracijos padalinių pateiktus duomenis rengia ministerijos metinio viešųjų pirkimų plano projektą ir teikia jį ministerijos kancleriui tvirtinti;
  22. priskiria prekių, darbų pirkimo kodus ir paslaugų kategorijas atitinkamiems prekių, paslaugų ir darbų pirkimams rengiamame kasmetinio pirkimų plano projekte, skaičiuoja ministerijos viešųjų pirkimų vertes;
  23. rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus ir teikia juos ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;
  24. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;
  25. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie ministerijos vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
  26. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
  27. kartu su ministerijos administracijos padaliniais rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus;
  28. vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  29. vertina prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus; 
  30. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų paraiškų-užduočių projektus, juose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams ir techninių specifikacijų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo principams, prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimo teisingumą;
  31. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, kitų teisės aktų projektus ir dokumentų projektus;
  32. pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su viešojo ir privataus sektorių partneryste, ir dalyvauja įgyvendinant priimtus sprendimus; 
  33. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų ir valstybės turto valdymo klausimais;
  34. nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose, valstybės institucijose, ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose;
  35. pagal kompetenciją rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus;
  36. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;
  37. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  38. sistemina gaunamus dokumentus, tvarko skyriaus dokumentų archyvą;
  39. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

III. Skyriaus teisės ir pareigos

 1. 6. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
  1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus tikslams ir funkcijoms įgyvendinti ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;
  2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais, įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti;
  3. tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
  4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
  5. pagal savo kompetenciją dalyvauti seminaruose, susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose. 
 2. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas. 
 3. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

IV. Skyriaus darbo organizavimas

 1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėją priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
 2. Skyriaus vedėjas:
  1. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  2. vizuoja skyriuje rengiamus dokumentų ir raštų projektus;
  3. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose ministerijoje, o ministerijos vadovybės pavedimu – ir kitose valstybės institucijose, teismuose, įmonėse ir įstaigose;
  4. teikia ministerijos kancleriui departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  5. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų skyriaus valstybės tarnautojams sudarymu ir jų kvalifikacijos tobulinimu;
  6. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
  7. vykdo kitus ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.

V. Skyriaus valstybės tarnautojų atsakomybė

 1. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

VI. Baigiamosios nuostatos

 1. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11