BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Informacinės visuomenės politikos departamentas

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Informacinės visuomenės politikos departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
 2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
 3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
 4. Departamente yra Informacinės visuomenės plėtros skyrius, Elektroninių ryšių skyrius ir Pašto skyrius.
 5. Departamentas tiesiogiai pavaldus susisiekimo viceministrui pagal veiklos sritis.

II. Departamento uždaviniai ir funkcijos

 1. Svarbiausieji departamento veiklos uždaviniai yra šie:
  1. dalyvauti formuojant valstybės politiką informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  2. dalyvauti formuojant informacinių technologijų, turinčių lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajas, politiką;
  3. dalyvauti formuojant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;
  4. dalyvauti formuojant valstybės politiką elektroninių ryšių srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  5. dalyvauti formuojant kosmoso politiką;
  6. dalyvauti formuojant valstybės politiką pašto srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
 2. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje:
   1. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant informacinės visuomenės paslaugų teikimą ir kitą paslaugų teikėjų veiklą;
   2. koordinuoja Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimą;
   3. analizuoja valstybės informacinių išteklių politiką įgyvendinančių institucijų pasiūlymus ir teikia išvadas;
   4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;
   5. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės informacinių išteklių politikos formavimą;
   6. pagal kompetenciją koordinuoja ir derina institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;
   7. pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei teikia pasiūlymus dėl informacinės visuomenės plėtros naujovių kūrimo ir diegimo;
   8. rengia ir teikia siūlymus dėl elektroninio parašo teisinio reglamentavimo, elektroninio parašo naudojimo plėtros, naudojamų priemonių tobulinimo, pasirašymui rekomenduojamų techninių reikalavimų (standartų);
   9. koordinuoja institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;
   10. dalyvaudamas formuojant informacinių technologijų, turinčių lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajas, politiką, koordinuoja tarpžinybinius institucijų veiksmus naujų kalbos technologijų taikymo srityje;
   11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;
   12. organizuoja Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro veiklą;
   13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su socialiniais partneriais informacinės visuomenės plėtros klausimais;
  2. elektroninių ryšių politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje:
   1. pagal kompetenciją koordinuoja elektroninių ryšių veiklą;
   2. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos interesams Europos palydovinės navigacijos programose (Galileo ir EGNOS) ir jų pagrindu kuriamos Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) projekte, susijusiame su palydovų infrastruktūros plėtra, valdymu ir saugumo užtikrinimu bei panaudojimu informacinių technologijų paslaugoms teikti;
   3. skatina kosmoso technologijų kūrimą ir plėtrą bei jų panaudojimą diegiant inovacijas susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos kosmoso agentūra, Jungtinių Tautų Kosminės erdvės reikalų biuru ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis;
   4. dalyvauja koordinuojant ryšių technologijų infrastruktūros ir ryšių technologijų naujovių kūrimą ir diegimą;
   5. dalyvauja koordinuojant elektroninių ryšių išteklių ir elektroninių ryšių paslaugų politiką;
   6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių saugos ir informacinių technologijų taikymo;
   7. rengia ir teikia siūlymus dėl taikomų informacinių ir ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų);
   8. dalyvauja koordinuojant elektroninių ryšių, naudojamų valstybės gynybai, saugumui, viešajai tvarkai palaikyti, valstybės sienos apsaugai, laivybos saugumui, jūrų paieškos ir gelbėjimo darbams, naftos išsiliejimų likvidavimo darbams vykdyti, civilinei aviacijai, traukinių eismo saugumui, stabiliam ir patikimam energetikos sistemos veikimui užtikrinti, darbą, kurį pagal savo kompetenciją reguliuoja atitinkamos valstybės institucijos;
   9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoda ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus apsaugoti ir palaikyti reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungti ir prireikus apriboti visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremalių situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
   10. pagal kompetenciją nustato viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetus tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis;
   11. teikia pasiūlymus dėl sertifikacijos ir kontrolės įstaigų bei bandymų laboratorijų, atsakingų už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą, paskelbimo (notifikavimo);
   12. dalyvauja elektroninės informacijos saugos koordinavimo veikloje;
  3. pašto politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje:
   1. pagal kompetenciją koordinuoja pašto veiklą;
   2. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos pašto srities plėtojimo pagrindinių krypčių ir universaliųjų pašto paslaugų užtikrinimo visoje Lietuvos teritorijoje visiems Lietuvos gyventojams;
   3. teikia pasiūlymus dėl universaliųjų pašto paslaugų plėtros ir atitikties technikos pažangai, ekonominėms ir socialinėms aplinkybėms, naudotojų poreikiams;
   4. analizuoja ir teikia išvadas dėl pašto rinkos priežiūros institucijos ir pašto paslaugų teikėjų teikiamų pasiūlymų pašto srities reguliavimo klausimais;
   5. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo svarstymą ir kasmetinį pašto mokos ženklų leidybos plano patvirtinimą;
   6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo, universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimų, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų;
   7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl kitų paslaugų, kurias teikia universaliųjų pašto paslaugų teikėjas, teisinio reglamentavimo;
   8. plėtoja bendradarbiavimą su pašto sektoriaus darbuotojų profesinėmis sąjungomis;
   9. nenugalimos jėgos, ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoda pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus;
  4. departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:
   1. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir ministerijos strateginius veiklos planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
   2. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų;
   3. nustatyta tvarka dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
   4. pagal kompetenciją nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus; 
   5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja koordinuojant ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
   6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos informacinės visuomenės, įvairias valstybines ir tarptautines informacinių technologijų programas, taip pat rengiant strateginius dokumentus Europos Sąjungos fondų paramai gauti;
   7. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose; 
   8. pagal kompetenciją perkelia Europos Sąjungos teisės aktų (acquis communautaire) nuostatas į nacionalinę teisę; 
   9. rengia ir tobulina informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių, elektroninių ryšių ir pašto sričių teisės aktų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir teikia susisiekimo ministrui įsakymų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybei – minėtų sričių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus; nagrinėja kitų valstybės valdymo institucijų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
   10. rengia informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus;
   11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės investicijų į informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių, elektroninių ryšių ir pašto srityse programas, vertina jas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
   12. paskelbus karo ar nepaprastąją padėtį, kilus karo pavojui, ištikus gaivalinei nelaimei ar kitais atvejais pagal Valstybės gynimo tarybos, Vyriausybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos įgaliojimus reguliuoja pašto ir elektroninių ryšių veiklą;
   13. pagal kompetenciją analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų ir rengia būtinų tam dokumentų projektus;
   14. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, būtiną departamento veiklos sritims reguliuoti;
   15. vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai įvairiose organizacijose, komisijose, darbo grupėse informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių, elektroninių ryšių ir pašto klausimais; 
   16. pagal kompetenciją nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai; 
   17. pagal kompetenciją skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei inovacijas, dalyvauja rengiant tikslines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas;
   18. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų veiklos rezultatus, strateginius planus ir investicinius projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus;
   19. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais analizuoja informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių ekonominės veiklos rezultatus, teikia siūlymus ekonominei šių sričių būklei gerinti;
   20. nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms departamento veiklos klausimais;
   21. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų ir asmenų pranešimus, paklausimus, skundus, prašymus ir rengia atsakymų projektus;
   22. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

III. Departamento teisės ir pareigos

 1. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  1. gauti iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir įstaigų prie ministerijos ir ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  2. pagal kompetenciją atstovauti departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose institucijose;
  3. pagal kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose informacinės visuomenės plėtros, elektroninių ryšių ir pašto klausimais;
  4. kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
  5. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo.
 2. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, privalo:
  1. nustatyta tvarka užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų vykdymą;
  2. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.
 3. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

IV. Departamento veiklos organizavimas

 1. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. 
 2. Departamento direktorius:
  1. organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  2. teikia ministrui, susisiekimo viceministrui pagal veiklos sritį pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
  3. derina ir vizuoja visus departamente rengiamus teisės aktus, raštus ar kitus dokumentus;
  4. teikia pasiūlymus dėl departamento valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  5. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
  6. nustatyta tvarka atsiskaito už departamento darbą;
  7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus;
  8. nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

V. Departamento darbuotojų atsakomybė

 1. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. Baigiamosios nuostatos

 1. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11