BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Komisijos nuostatai

       Patvirtina

       Darnaus judumi mieste plano komisijos

       2015 m. rugpjūčio 3 d. protokolu Nr. 100-6-143

DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darnaus judumo mieste planų komisijos (toliau – komisija) sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
 2. Komisija sudaryta iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovų.
 3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

II. KOMISIJOS PASKIRTIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Komisijos paskirtis – derinti darnaus judumo mieste planų technines užduotis bei parengtus darnaus judumo mieste planus.
 2. Komisijos tikslas – vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Susisiekimo ministro įsakymo „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ Nr. 3-108(1.5 E), padėti savivaldybėms pasirengti kokybiškus darnaus judumo mieste planus.
 3. Komisijos uždaviniai yra:
 • pagal kompetenciją teikti pastabas ir derinti savivaldybių pateiktas darnaus judumo mieste planų technines užduotis;
 • pagal kompetenciją teikti pastabas ir derinti savivaldybių pateiktus parengtus darnaus judumo mieste planus.

III. KOMISIJOS TEISĖS

 1. Komisija turi teisę:

 • teikti pasiūlymus/ pastabas savivaldybėms dėl darnaus judumo mieste planų techninių užduočių ir parengtų darnaus judumo mieste planų;
 • dalyvauti plano organizatoriaus kartą per metus organizuojamame susitikime su plano komitetu dėl plano įgyvendinimo proceso eigos.
 • esant poreikiui kartu su plano komitetu (savivaldybių administracijų padalinių (eismo saugos, architektūros, kultūros paveldo, kraštovaizdžio ar kitų), taip pat gyvenamosios vietovės bendruomenių (viešojo transporto, dviratininkų, senjorų, kt.), bendruomeninių organizacijų ir kitų asociacijų, organizacijų ar įmonių atstovais (toliau – komitetas)) dalyvauti plano organizatoriaus organizuojamame susitikime dėl plano įgyvendinimo proceso eigos.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.
 2. Į komisijos posėdžius kviečia komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau – posėdžio pirmininkas). Komisijos narius apie vyksiantį posėdį elektroniniu paštu informuoja komisijos sekretorius.
 3. Apie posėdžio datą komisijos nariai yra informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Kito posėdžio data taip pat gali būti nustatoma bendru sutarimu komisijos posėdžio metu.
 4. Preliminari planuojamo posėdžio darbotvarkė išsiunčiama elektroniniu paštu komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Apie siūlomų papildomų klausimų įtraukimą į posėdžio darbotvarkę komisijos nariai turi informuoti ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio.
 5. Komisijai posėdžio darbotvarkė išsiunčiama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios, o posėdžio medžiaga, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios.
 6. Apie atšaukiamo posėdžio datą komisijos nariai yra informuojami ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio datos, pateikus priežastis, dėl kurių posėdis atšaukiamas.
 7. Komisija į posėdžius renkasi pagal poreikį priklausomai nuo Susisiekimo ministerijai pateiktų darnaus judumo mieste planų techninių užduočių ar parengtų planų skaičiaus.
 8. Komisijos posėdžiai vyksta Susisiekimo ministerijoje. Komisijos narių pasiūlymu ir bendru sutarimu posėdžiai gali vykti ir kitur, įskaitant ir išvažiuojamuosius posėdžius, bendrus posėdžius su kitomis komisijomis ar darbo grupėmis, jeigu tam pritaria ir komisijos pirmininkas (jo nesant – pirmininko pavaduotojas).
 9. Komisijos veiklos (darbo) planas ir nagrinėjami klausimai sudaromi atsižvelgiant į šiuos nuostatus. Kiti klausimai gali būti įtraukiami į veiklos planą ir nagrinėjami bendru komisijos narių sutarimu, jeigu tam pritariama paprasta balsų dauguma.
 10. Komisijos posėdžiai yra atviri. Prireikus į komisijos posėdžius gali būti kviečiami Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių įmonių, taip pat savivaldybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, ekspertai, socialiniai partneriai, žiniasklaidos atstovai.
 11. Komisijos sprendimai priimami posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas.
 12. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolai, komisijos narių derinimui, išsiunčiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas  ir sekretorius.
 13. Komisijos pirmininkas (jo nesant – pirmininko pavaduotojas) komisijos pavedimu gali kviesti dalyvauti komisijos veikloje įgaliotus kitų valstybės ar savivaldybės institucijų, asociacijų, mokslo ir mokymo institucijų, žiniasklaidos atstovus.
 14. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 komisijos narių. Nesant kvorumo, posėdis atšaukiamas.
 15. Komisijos nariams gali atstovauti įgaliotieji asmenys, prieš tai informuojant apie tai komisijos pirmininką, o jam nesant, jo pavaduotoją. Apie įgalioto asmens dalyvavimą praneša posėdyje negalintis dalyvauti komisijos narys arba jo atstovaujama institucija.
 16. Dėl balso teisės įgaliotų asmenų, konkretaus posėdžio metu, sprendžia komisijos nariai.
 17. Pasikeitus komisijos nario pareigoms arba darbovietei, jis privalo el. paštu informuoti apie tai komisijos pirmininką, o jam nesant, jo pavaduotoją.
 18. Institucija, delegavusi asmenį į šią komisiją, turi teisę atšaukti deleguotą asmenį, pakeisti deleguotą asmenį kitu ir apie tai raštu informuoti Susisiekimo ministeriją.
 19. Komisijos nariai yra informuojami apie bet kokius komisijos sudėties ir šių nuostatų pakeitimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Komisijos veiklą organizuoja ir techniškai aprūpina Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyrius.
 2. Šie nuostatai tvirtinami Darnaus judumo mieste planų komisijos posėdžio protokolu.

––––––––––––––––

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-15