• Kokie nuostoliai, susiję su žemės ir (ar) nekilnojamojo turto paėmimu visuomenės poreikiams, yra atlyginami?

Paimant privačią žemę ar statinius visuomenės poreikiams, žemės ir (ar) nekilnojamojo turto (NT) savininkui turi būti teisingai atlyginama už paimamą turtą pinigais pagal rinkos vertę.

Atlyginama pinigais pagal rinkos vertę už žemės savininko ar kito naudotojo paimamoje žemėje esančius sodinius, želdinius, medynų tūrį, negautą derlių, įdėtas lėšas žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti, visus kitus savininko ar kito naudotojo nuostolius, patirtus dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, dėl žemės sklype esančių sodinių ir želdinių paėmimo visuomenės poreikiams, taip pat iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamos žemės ar NT išlaidos.

Projektą įgyvendinančios institucijos ir žemės savininko ir (ar) kito naudotojo rašytiniu susitarimu neatlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių sodinių, želdinių, medynų tūrio ar negauto derliaus vertė, jeigu žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui po atlikto turto vertinimo iš paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo paliekama pačiam išsikelti sodinius, želdinius, medynus ar nusiimti derlių.

Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininkui ar kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar jos apribojimu.

  • Kaip bus apskaičiuojama išperkamos žemės ir (ar) nekilnojamojo turto rinkos vertė ir nuostoliai?

Projektą įgyvendinanti institucija, vadovaudamasi Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, organizuoja paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą, kurį atliks nepriklausomas turto vertintojas.

Paimant privačią žemę ir (ar) NT visuomenės poreikiams, turto savininkui teisingai atlyginama už žemę ar statinius pinigais pagal rinkos vertę. Tačiau paimant gyvenamosios paskirties pastatu užstatytą žemės sklypą, nuostolių už gyvenamosios paskirties pastatą suma bus apskaičiuojama atliekant individualų turto vertinimą bent dviem turto vertinimo metodais (atkuriamąja bei rinkos verte). Savininkui ir (ar) kitam naudotojui bus atlyginama ta verte, kuri yra didesnė.

Paimamo visuomenės poreikiams turto vertė ir nuostoliai apskaičiuojami taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualaus turto vertinimo būdą, o turto vertinimo metodas kiekvienu atveju parenkamas atsižvelgiant į turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Visuomenės poreikiams paimamo  turto vertė įforminama parengiant turto vertinimo ataskaitą.

  • Ar ūkininkas ar kitas žemės arba nekilnojamojo turto savininkas gali pats užsakyti išperkamos žemės vertinimą ir ar šios išlaidos bus kompensuojamos?

Žemės ir (ar) NT savininkas savo reikmėms gali užsakyti turto vertinimą, tačiau šio vertinimo rezultatai nebus naudojami kompensacijos dydžiui nustatyti. Savo reikmėms užsakyti turto vertinimai nebus kompensuojami. Turto vertinimą atliks nepriklausomas turto vertintojas, už kurio paslaugas nereikės mokėti.

  • Per kiek laiko išmokama kompensacija už paimamo visuomenės poreikiams turtą?

Projektą įgyvendinanti institucija išsiųs žemės ir (ar) NT savininkui ar kitam naudotojui individualų pranešimą apie žemės ir (ar) NT paėmimo visuomenės poreikiams aktą. Pranešimu žemės ir (ar) NT savininkas ar kitas naudotojas bus kviečiamas per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pasirašyti žemės ir (ar) NT paėmimo visuomenės poreikiams aktą ir raštu pranešti projektą įgyvendinančiai institucijai banko sąskaitos, į kurią bus pervedamas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą turtą, rekvizitus.

Turto savininkui ar kitam naudotojui pasirašius žemės ir (ar) NT paėmimo visuomenės poreikiams aktą, projektą įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo akto pasirašymo dienos perveda jame nurodytą atlyginimo sumą į žemės savininko ar kito naudotojo nurodytą sąskaitą.

  • Konkretus atvejis: statant namą sužinota, kad namas bus išpirktas visuomenės poreikiams. Ar bus kompensuojamos patirtos  išlaidos namo statybai?

Taip, patirti nuostoliai bus kompensuojami. Paimant gyvenamosios paskirties pastatu užstatytą žemės sklypą, nuostolių už gyvenamosios paskirties pastatą suma bus apskaičiuojama atliekant individualų turto vertinimą bent dviem turto vertinimo metodais (atkuriamąja bei rinkos verte). Savininkui ir (ar) kitam naudotojui bus atlyginama ta verte, kuri yra didesnė.

Siekiant sklandesnio turto vertinimo proceso, rekomenduojama vesti išlaidų apskaitą bei surinkti išlaidas patvirtinančius  čekius.

  • Kas yra atkuriamoji turto vertė?

Atkuriamoji turto vertė – apskaičiuota pinigų suma, kurios reikėtų tokių pačių fizinių ir eksploatacinių savybių turto vertinimo objektui atkurti, atgaminti arba atstatyti (įrengti).

  • Ar numatomos kompensacijoms tiems, kas lieka gyventi prie naujo geležinkelio ir kieno turtas dėl naujo geležinkelio nuvertėjo?

Turto vertinimas apima daug kriterijų. Vienas jų – susisiekimo viešuoju transportu galimybės. Statant europinės vėžės geležinkelį siekiama užtikrinti iki projekto buvusias susisiekimo sąlygas, o kai kuriais atvejais jas ir pagerinti. Apskritai, tiesiant „Rail Balticos“ geležinkelį siekiama gerinti susisiekimą ne tik tarp didžiųjų Baltijos šalių miestų, bet keliamas tikslas pagerinti ir regioninį susisiekimą. Tad tais atvejais, kuomet mažesniame mieste yra numatoma regioninė greitojo geležinkelio jungtis, dėl gerėsiančių susisiekimo sąlygų, tikėtina, gali didėti netgi nekilnojamojo turto vertė tame mieste.

Geležinkelio keliamas triukšmas yra tik vienas iš kriterijų, galintis lemti nekilnojamojo turto vertę. Jei atlikus triukšmo vertinimą paaiškėja, kad jis bus didesnis nei iki šiol buvęs, statant geležinkelį būtų įgyvendinamos triukšmą mažinančios priemonės, kad triukšmas neviršytų higienos normose nustatytų ribinių dydžių. Tuo tarpu kitos kompensacijos dėl netoli gyvenamosios vietos būsimo geležinkelio, nebus mokamos.  

Atnaujinimo data: 2023-11-30