BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Komisijos nuostatai

       Patvirtina

       Darnaus judumo planų komisijos

       2022 m. gruodžio 14 d. protokolu Nr. 6-4800

DARNAUS JUDUMO PLANŲ KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darnaus judumo plano komisijos darnaus judumo planų techninėms užduotims ir planams derinti (toliau – Komisija) sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
 2. Komisija sudaryta iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ,Lietuvos transporto saugos administracijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos dviratininkų bendrijos, Lietuvos pėsčiųjų asociacijos, asociacijos „ITS Lietuva“, Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos, Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų.
 3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

II. KOMISIJOS PASKIRTIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Komisijos paskirtis – derinti ir tvirtinti darnaus judumo planų technines užduotis bei parengtus darnaus judumo planus.
 2. Komisijos tikslas – vadovaujantis 2022 m. gruodžio 27 d. Susisiekimo ministro įsakymo „Dėl darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ Nr. 3-586 padėti savivaldybėms pasirengti kokybiškus darnaus judumo planus.
 3. Komisijos uždaviniai yra:
 • pagal kompetenciją teikti pastabas, derinti ir tvirtinti savivaldybių pateiktas darnaus judumo mieste planų technines užduotis;
 • pagal kompetenciją teikti pastabas, derinti ir tvirtinti savivaldybių pateiktus parengtus darnaus judumo planus.

III. KOMISIJOS TEISĖS

 1. Komisija turi teisę:

 • teikti pasiūlymus / pastabas savivaldybėms dėl darnaus judumo planų techninių užduočių ir parengtų darnaus judumo planų;
 • prireikus dalyvauti plano organizatoriaus organizuojamuose susitikimuose su plano komitetu dėl plano rengimo, įgyvendinimo ir atnaujinimo proceso eigos.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Į Komisijos posėdžius elektroniniu paštu kviečia Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Apie posėdžio datą Komisijos nariai yra informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Kito posėdžio data taip pat gali būti nustatoma bendru sutarimu Komisijos posėdžio metu.
 2. Preliminari planuojamo posėdžio darbotvarkė ir posėdžio medžiaga išsiunčiama elektroniniu paštu Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Apie siūlomų papildomų klausimų įtraukimą į posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi informuoti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio.
 3. Apie atšaukiamo posėdžio datą Komisijos nariai yra informuojami ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio datos, pateikus priežastis, dėl kurių posėdis atšaukiamas.
 4. Komisija į posėdžius renkasi pagal poreikį priklausomai nuo Susisiekimo ministerijai pateiktų darnaus judumo planų techninių užduočių ar parengtų planų skaičiaus.
 5. Komisijai vadovauja ir jos darbą posėdžių metu organizuoja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
 6. Komisijos posėdžiai vyksta Susisiekimo ministerijoje, nuotoliniu arba mišriuoju būdu. Komisijos narių pasiūlymu ir bendru sutarimu posėdžiai gali vykti ir kitur, įskaitant ir išvažiuojamuosius posėdžius, bendrus posėdžius su kitomis Komisijomis ar darbo grupėmis, jeigu tam pritaria ir Komisijos pirmininkas (jo nesant – pirmininko pavaduotojas).
 7. Komisijos posėdžio darbotvarkė ir nagrinėjami klausimai sudaromi atsižvelgiant į šiuos nuostatus. Kiti klausimai gali būti įtraukiami į veiklos planą ir nagrinėjami bendru Komisijos narių sutarimu, jeigu tam pritariama paprasta balsų dauguma.
 8. Komisijos posėdžiai yra atviri. Prireikus į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių įmonių, savivaldybės institucijų, asociacijų, mokslo ir mokymo institucijų, įmonių ir organizacijų atstovai, užsienio valstybių atstovai, ekspertai, socialiniai partneriai, žiniasklaidos atstovai.
 9. Komisijos sprendimai priimami posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas.
 10. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolai, Komisijos narių derinimui, išsiunčiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 11. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių. Nesant kvorumo, posėdis atšaukiamas.
 12. Komisijos nariams gali atstovauti įgaliotieji asmenys, prieš tai informuojant apie tai Komisijos pirmininką, o jam nesant, jo pavaduotoją. Apie įgalioto asmens dalyvavimą praneša posėdyje negalintis dalyvauti Komisijos narys arba jo atstovaujama institucija.
 13. Dėl balso teisės įgaliotų asmenų, konkretaus posėdžio metu, sprendžia Komisijos nariai.
 14. Institucija, delegavusi asmenį į šią Komisiją, turi teisę atšaukti deleguotą asmenį, pakeisti deleguotą asmenį kitu. Pasikeitus Komisijos nario pareigoms arba darbovietei, jis privalo el. paštu informuoti apie tai Komisijos pirmininką, o jam nesant, jo pavaduotoją.
 15. Komisijos nariai yra informuojami apie bet kokius Komisijos sudėties ir šių nuostatų pakeitimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Komisijos veiklą organizuoja Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupė.
 2. Šie nuostatai tvirtinami Komisijos posėdžio protokolu.

––––––––––––––––

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-29