Duomenų apsaugos pareigūnas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėja Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė yra paskirta Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Susisiekimo ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-11-18