ES investicijos 2014-2020 m.

2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programa (6,709 mlrd. Eur) skirta įgyvendinti ES sanglaudos politiką Lietuvoje. Šioje veiksmų programoje numatomos iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (toliau – SF) finansuotinos veiklos partnerystės sutartyje identifikuotiems iššūkiams įveikti ir ekonominiams bei socialiniams pokyčiams Lietuvoje pasiekti 2014–2020 metų laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, skirta 1,254 mlrd. Eur investicijų iš ERPF ir SF transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektoriuose įgyvendinamų projektų finansavimui.

Informacinės visuomenės plėtros sektoriuiskirta 180 mln. Eur iš ES ERPF investicijų. Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ finansuojamos 9 priemonės.

Informacinės visuomenės plėtros sektoriui skirtų ES fondų investicijų

procentinis paskirstymas pagal sritis.

Skatinant pažangią informacinės visuomenės plėtrą, 20 proc. šiam tikslui numatytų lėšų bus skirta informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrai optimizuoti, apie 19 proc. – naujos kartos interneto prieigos plėtrai, didinant plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą. 

Transporto sektoriuiskirta 1,073 mlrd. Eur investicijų iš ES fondų: 250 mln. Eur iš ERPF ir 823 mln. Eur iš SF. Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ finansuojamos 8 priemonės ir pagal 6 prioritetą „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ finansuojama 11 priemonių.

Transporto sektoriui skirtų ES fondų investicijų pasiskirstymas pagal sritis.

Transporto sektoriuje daugiausia investicijų teks kelių ir geležinkelių infrastruktūrai modernizuoti: keliams – 47 proc.,  geležinkeliams – 32 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, tačiau įvertinus geležinkelių sektoriaus infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę skirtas investicijas, kurios yra perkeltos iš SF, geležinkelių sektoriui ES lėšų finansavimas sudarys daugiau kaip 45 proc. visų transporto sektoriui skirtų ES lėšų. Taip pat daug dėmesio skiriama darniam judumui miestuose plėtoti, eismo saugai gerinti, intelektinėms transporto sistemoms diegti, energijos vartojimo efektyvumui didinti, aplinkai nekenksmingo transporto plėtrai.

Atnaujinimo data: 2023-11-18