Duomenų subjektas turi šias teises:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Atšaukti savo sutikimą;
  • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.

  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;

  • Teisę į duomenų perkeliamumą;

  • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

  • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

Atnaujinimo data: 2023-11-18