1. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir ministerijos kanclerio įgalioto asmens patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo sistemoje įrašyti asmens duomenys saugomi kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje 5 metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys kartu su kitais duomenimis perkeliami ir saugomi duomenų bazės archyve – 10 metų. Buhalterinės apskaitos sistemoje (Profit-W ir Alga HR posistemiuose) įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis saugomi 10 metų. Vidaus komunikacijos sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojo, darbuotojo asmens duomenys sunaikinami kitą darbo dieną, pasibaigus darbo ar tarnybos santykiams. Susisiekimo ministerijos interesantų atvykimo (išvykimo) registracijos žurnale įrašyti asmens duomenys ir vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 1 mėnesį nuo įrašo padarymo dienos. Asmens duomenys kandidatų CV duomenų bazėje saugomi 6 mėnesius nuo sutikimo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo. Naudojimosi elektromobilių įkrovimo prieigos registracijos žurnale įrašyti asmens duomenys saugomi 7 kalendorines dienas nuo įrašo padarymo dienos. Praėjimo kontrolės sistemos duomenys yra saugomi 7 mėnesius nuo įrašo padarymo dienos. Telefoninių pokalbių įrašų duomenys yra saugomi 6 mėnesius nuo telefoninio pokalbio garso įrašo padarymo dienos. Pasibaigus saugojimo terminui ar atšaukus sutikimą, asmens duomenys sunaikinami.

Atnaujinimo data: 2023-11-18