ES investicijos

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą Susisiekimo ministerija yra atsakinga už šių prioritetų įgyvendinimą:

PrioritetasInvesticinis prioritetasUždavinys
2 Informacinės visuomenės skatinimas1. Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės spartos tinklų plėtra, naujų skaitmeninei ekonomikai skirtų technologijų ir tinklų rėmimas

2.1.1. uždavinys „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“

2.1.2. uždavinys „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą“

2 Informacinės visuomenės skatinimas2. Informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas

2.2.1. uždavinys „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“

2.2.2. uždavinys „Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe“

2 Informacinės visuomenės skatinimas3. Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas3.3.1. uždavinys ,,Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“
4 Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas5. Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, darnaus ir įvairių rūšių judumo miestuose skatinimas ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai švelninti, diegimas4.5.1. uždavinys ,,Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus"
6 Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas1. Bendros Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas investuojant į transeuropinį transporto tinklą6.1.1. uždavinys ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką"
2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus, tarp jų ir daugiarūšio transporto mazgus6.2.1. uždavinys ,,Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones"

 

Atnaujinimo data: 2023-11-28