>

Ekstremaliųjų situacijų valdymas

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymas vykdomas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, kuriame nurodytos likvidavime dalyvaujančių institucijų funkcijos tam tikros situacijos metu. Susisiekimo ministerija paskirta atsakingąja institucija likviduojant transporto sistemoje susidariusias ekstremaliąsias situacijas. Kitais atvejais Susisiekimo ministerija yra remiančioji institucija, pagal savo kompetenciją prisidedanti likviduojant padarinius.

Pavojingųjų krovinių vežimas

Pavojingieji kroviniai – klasifikuotos draudžiamos vežti ar leidžiamos vežti tik pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, nustatytas sąlygas medžiagos ar gaminiai, taip pat medžiagos ar gaminiai, klasifikuotini pagal šias sutartis.

Susisiekimo ministerija formuoja bendrą valstybės politiką pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse. Lietuvoje pavojingieji kroviniai sudaro apie 27 % visų vežamų geležinkelių keliais krovinių ir apie 4 % – vežamų automobilių keliais. Pavojinguosius krovinius vežti vidaus vandenų keliais ir vykdyti su tuo susijusią veiklą draudžiama, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. Įgyvendinant valstybės politiką automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracija.

Atnaujinimo data: 2023-11-18