>

Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams skiriamos finansinės pagalbos valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvoje aprašas

Bendrosios nuostatos

 1. Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) plėtros projektams skiriamos finansinės pagalbos valdymo ir kontrolės sistemos, sukurtos siekiant užtikrinti sėkmingą TEN-T plėtros projektų įgyvendinimą, aprašas parengtas vadovaujantis 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (toliau – TEN-T programos reglamentas) 11 straipsnio nuostatomis.

Teisinis pagrindas

 1. Įgyvendindama 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 67/2010, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių tinklų srityje nuostatas ir siekdama, kad būtų veiksmingai planuojamos ir administruojamos Europos Sąjungos TEN-T tinklo plėtros projektams skiriamos finansinės paramos lėšos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
  2007 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 401 „Dėl Bendrijos finansinę pagalbą transeuropinių transporto tinklų srityje koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1806) paskyrė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją (toliau – Susisiekimo ministerija)  TEN-T fondo projektus koordinuojančiąja institucija.
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, vadovaudamasis minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatomis, 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-238 (Žin., 2007, Nr. 76-3026; 2010, Nr. 54-2670, 2011, Nr. 113-5341) patvirtino Europos Sąjungos  finansinės pagalbos TEN-T tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje administravimo taisykles (toliau – TEN-T taisyklės) ir paskyrė Transporto investicijų direkciją (toliau – TID) TEN-T fondo projektus įgyvendinančiąja institucija.

 Koordinuojančiosios ir įgyvendinančiosios institucijų pagrindinės funkcijos

 1. Koordinuojančioji institucija yra atsakinga už TEN-T plėtros strateginių tikslų įgyvendinimo koordinavimą ir tinkamą Lietuvos transporto sektoriaus projektams įgyvendinti skirtų TEN-T  programos lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą.
 2. Koordinuojančioji institucija vykdo šias funkcijas:
  1. rengia ir tvirtina Europos Sąjungos finansinės pagalbos TEN-T plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje administravimo taisykles;
  2. rengia Europos Sąjungos TEN-T tinklo plėtros projektams skiriamos finansinės pagalbos  valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvoje aprašą, teikia jį Europos Komisijai ir (ar) Europos Komisijos įkurtai TEN-T vykdančiajai agentūrai (toliau – TEN-T agentūra);
  3. rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio transporto infrastruktūros programoms įgyvendinti, taip pat dėl metinio TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų poreikio;
  4. derina transporto sektoriaus projektų vykdytojų parengtas  ir įgyvendinančios institucijos patikrintas projektų paraiškas, t. y. pagal Europos Komisijos nustatytą formą parengtus dokumentus, kurie teikiami Europos Komisijai siekiant gauti TEN-T programos finansinę pagalbą (toliau – paraiška);
  5. teikia Europos Komisijai paraiškas TEN-T programos finansinei pagalbai gauti;
  6. nagrinėja iš įgyvendinančiosios institucijos gautus prašymus dėl Europos Komisijos sprendime numatytų veiklų ar projekto biudžeto pakeitimų ir teikia juos Europos Komisijai ir (ar) TEN-T agentūrai;
  7. koordinuoja TEN-T programos finansinę pagalbą gavusių projektų įgyvendinimą;
  8. gauna iš TID projektų, kuriems skirta TEN-T programos finansinė pagalba, vykdytojų parengtus ir TID patikrintus projektų strateginius veiklos planus, techninio įgyvendinimo, finansines ir kitas Europos Komisijos sprendime įvardytas lėšų panaudojimo ataskaitas TEN-T taisyklėse ir Europos Komisijos sprendimuose numatytais terminais ir teikia jas TEN-T agentūrai;
  9. nustačiusi, kad esama TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavusi informaciją apie tokius pažeidimus, praneša apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
  10. užtikrina informacijos apie nustatytus pažeidimus konfidencialumą;
  11. siekdama įsitikinti, ar tinkamai naudojamos TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšos, papildomai turi teisę prašyti reikiamos informacijos iš TID arba projektų vykdytojų, taip pat atlikti TID ar projektų vykdytojų TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų panaudojimo ir valdymo bei kontrolės sistemos veikimo efektyvumo patikrinimus.
 3. Įgyvendinančioji institucija vykdo šias funkcijas:
  1. tikrina projektų vykdytojų pateiktas paraiškas TEN-T programos finansinei pagalbai gauti;
  2. vykdo projektų, kuriems skirta TEN-T programos finansinė pagalba, įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo priežiūrą;
  3. atlieka iš TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų finansuojamų projektų vykdymo kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu;
  4. tikrina bei tvirtina mokėjimo paraiškas, projektų vykdytojų parengtas projekto techninio įgyvendinimo, finansines ir kitas ataskaitas ir teikia jas koordinuojančiajai institucijai TEN-T taisyklėse nurodytais terminais;
  5. nagrinėja, vertina projektų vykdytojų pateiktus prašymus dėl projekto paraiškoje ir Europos Komisijos sprendime numatytų veiklų ar projekto biudžeto pakeitimų ir šių pakeitimų projektus teikia  koordinuojančiajai institucijai;
  6. vykdydama projektų techninę stebėseną bei koordinuojančiajai institucijai arba Europos Komisijai ir (ar) TEN-T agentūrai pareikalavus tikrina projektus jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų rastiems pažeidimams pašalinti, informuoja koordinuojančiąją instituciją apie tikrinimo rezultatus;
  7. nustačiusi, kad esama TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavusi informaciją apie tokius pažeidimus, nedelsdama praneša apie tai koordinuojančiajai institucijai;
  8. užtikrina informacijos apie nustatytus pažeidimus konfidencialumą;
  9. prižiūri, kad projektų vykdytojai vykdytų privalomuosius informavimo ir viešinimo veiksmus, nustatytus  TEN-T programos reglamentuose ir Europos Komisijos sprendime;
  10. Europos Komisijai patvirtinus paraiškas  ir priėmus sprendimus skirti TEN-T programos  finansinę pagalbą, suderinusi su koordinuojančiąja institucija ir projekto vykdytojais, sudaro su projekto vykdytojais sutartis dėl įgyvendinančiosios institucijos ir projekto vykdytojo pareigų ir teisių pasiskirstymo įgyvendinant TEN-T plėtros projektus, kuriems skiriama Bendrijos TEN-T programos finansinė pagalba ir valstybės biudžeto lėšos (toliau – sutartis).

Projektų vykdytojų pagrindinės funkcijos

 1. Projektų paraiškų rengimas
  1. Rengia nustatytos formos projektų paraiškas, vadovaudamiesi atitinkamo kvietimo teikti paraiškas sąlygomis, kurias nustato Europos Komisija.
  2. Teikia TID derinti parengtų paraiškų TEN-T programos finansinei pagalbai gauti projektus.
 2. Viešieji pirkimai
  1. Organizuoja Europos Komisijos sprendime įvardytoms projekto veikloms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus, vykdo užsakovo funkcijas.
  2. Teikia TID atliktų viešųjų pirkimų dokumentus ir parengtus projekto vykdytojo ir prekių tiekėjų (paslaugų teikėjų) bei darbų rangovų pirkimo sutarčių projektus  išvadoms pateikti.
  3. Visus Europos Komisijos sprendime įvardytoms projekto veikloms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus projektų vykdytojas atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka.
 3. Projektų priežiūra
  1. Užtikrina tinkamą projekto vykdymą, lėšų panaudojimą bei paraiškoje ir Europos Komisijos sprendime numatytų veiklų įgyvendinimą.
  2. Užtikrina, kad visą projekto įgyvendinimo laikotarpį bus vykdoma tinkama projekto priežiūra.
  3. Suformuoja priežiūros komitetą, kuriame dalyvautų projekto vykdytojo, įgyvendinančiosios, koordinuojančiosios ir kitų (jeigu reikia) institucijų atstovai. Priežiūros komiteto posėdžiai organizuojami vadovaujantis darbo reglamentu. Priežiūros komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Pasirašyti posėdžių protokolai saugomi projekto vykdytojo, o kopijos siunčiamos koordinuojančiajai ir įgyvendinančiajai institucijoms.
  4. Rengia bei teikia įgyvendinančiajai institucijai Europos Komisijos sprendime nustatytos formos ir terminais projekto strateginį veiklos planą, techninio įgyvendinimo, finansines ir kitas Europos Komisijos sprendime įvardytas ataskaitas, mokėjimo paraiškas Europos Komisijai bei kitą su projekto įgyvendinimu susijusią dokumentaciją.
  5. Praneša įgyvendinančiajai institucijai apie galimus nukrypimus nuo Europos Komisijos sprendimu patvirtintų projekto paraiškoje numatytų tikslų, uždavinių ir terminų.
  6. Prireikus rengia ir teikia prašymo dėl projekto paraiškoje ir Europos Komisijos sprendime numatytų veiklų ar projekto biudžeto pakeitimų projektą.
  7. Fiksuoja visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto vykdymu.
  8. Saugo teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus bei kitus dokumentus, susijusius su TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų išmokomis, išlaidų tikrinimo dokumentus, taip pat kitus dokumentus, susijusius su iš TEN-T programos lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimu.
  9. Užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.
  10. Užtikrina, kad neperleis jokių savo teisių ir įsipareigojimų dėl projekto vykdymo užtikrinimo tretiesiems asmenims be raštiško Europos Komisijos sutikimo.
 4. Mokėjimai
  1. Europos Komisija, priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo, teisės aktų nustatyta tvarka perveda nustatytą TEN-T programos lėšų dalį į paraiškoje nurodytą sąskaitą ir šios Europos Komisijos lėšos įskaitomos į valstybės biudžetą.
  2. Valstybės biudžeto asignavimų  (TEN-T programos lėšų) valdytojas yra koordinuojančioji institucija – Susisiekimo ministerija.
  3. TID ir projekto vykdytojai sudaro sutartis, kuriose nustatomos pareigos bei teisės išmokant     TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšas, mokėjimo prašymų forma, jų teikimo periodiškumas, avansinio ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminai ir kitos sąlygos.
  4. Projektų vykdytojai:
   1. užtikrina tinkamą lėšų panaudojimą;
   2. privalo naudoti TEN-T programos ir bendrojo finansavimo lėšas tik su projekto paraiškoje ir Europos Komisijos sprendime numatyto projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Europos Komisijos sprendime;
   3. privalo išlaikyti Europos Komisijos sprendime nustatytą procentinį ES ir nacionalinio finansavimo lėšų santykį;
   4. rengia ir teikia TID mokėjimo prašymus;
   5. kartu su mokėjimo prašymais, priklausomai nuo mokėjimo tipo, pateikia sutartyje, TEN-T taisyklėse ir Europos Komisijos sprendime dėl finansavimo nurodytus dokumentus ir banko arba draudimo įmonės garantiją dėl avanso sumos;
   6. kartu su tarpinio mokėjimo prašymu pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidas pateisinančius dokumentus ir, jei buvo išmokėtos nacionalinės lėšos iš kitų šaltinių nei valstybės biudžeto, išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
   7. kartu su galutinio mokėjimo prašymu pateikia darbų užbaigimo aktą ar kitą privalomą teikti projekto veiklų užbaigimo dokumentą;
   8. privalo turėti atskirą sistemą projekto apskaitai tvarkyti (atskirai nuo buhalterinės apskaitos) arba tinkamą visų su ūkinėmis operacijomis susijusių sandorių apskaitos kodeksą, tačiau nepažeidžiant nacionalinių apskaitos taisyklių;
   9. privalo visus iš TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų apmokėtas išlaidas pateisinančius ir įrodančius dokumentus saugoti atskirai nuo kitų projekto vykdytojo ūkinių operacijų dokumentų;
   10. užtikrina, kad Europos Komisijos tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų ir tinkamomis finansuoti dar nepripažintų išlaidų dokumentai būtų aiškiai atskirti. Jeigu projekto vykdytojas įgyvendina kelis TEN-T programos finansuojamus projektus, jis taip pat privalo užtikrinti, kad atskirų projektų dokumentai būtų aiškiai atskirti.
 5. Tuo atveju, kai projekto nacionalinio finansavimo dalis skirta iš valstybės biudžeto, TEN-T programos ir valstybės biudžeto lėšos projekto vykdytojui ir (arba) rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui) iš valstybės iždo išmokamos pagal įgyvendinančiosios institucijos pateiktas į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir koordinuojančiosios institucijos perduotas  Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto lėšoms iš valstybės iždo sąskaitos gauti.
 6. Tuo atveju, jei projekto nacionalinio finansavimo dalį skiria projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į Europos Komisijos sprendime nustatytus reikalavimus bei proporcijas, patirtų išlaidų atitinkamą nacionalinę dalį apmoka jis pats per 3 5 darbo dienas nuo įgyvendinančiosios institucijos pateiktos patvirtintos mokėjimo paraiškos, kad projekto vykdytojo pateiktas mokėjimo prašymas bei jame nurodytos patirtos išlaidos yra tinkamos. Įvykdęs nacionalinės finansavimo dalies apmokėjimą, projekto vykdytojas apie tai raštu praneša įgyvendinančiajai institucijai, kuri po pranešimo apmoka reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų dalį, dengiamą TEN-T programos  lėšomis.  
 7. TEN-T programos lėšos rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui) iš valstybės iždo išmokamos pagal įgyvendinančiosios institucijos parengtas VBAM sistemoje ir koordinuojančiosios institucijos perduotas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto lėšoms iš valstybės iždo sąskaitos gauti, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), nustatyta tvarka.
 8. Gavusi mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija, kuri yra atsakinga už mokėjimo prašymų, visų išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą, jį užregistruoja ir patvirtina dokumentus (patikrina, ar mokėjimo prašymas tinkamai užpildytas, ar prašyme yra visi privalomi rekvizitai, ar prie prašymo pridėti visi reikiami išlaidas pateisinantys dokumentai ir panašiai). Jeigu dokumentų patikrinimo įvertinimas teigiamas, tada tikrinamas išlaidų tinkamumas – mokėjimo prašymą tikrina ne mažiau kaip du TID darbuotojai pagal nustatytą patikros lapą.
 9. Jeigu įgyvendinančioji institucija gauna iš projekto vykdytojo netinkamai parengtą mokėjimo prašymą, jį grąžina projekto vykdytojui nurodydama grąžinimo priežastį ir nustatydama patikslinto mokėjimo prašymo pateikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų.
 10. Informavimas ir viešinimas
  1. Projekto vykdytojai vykdo privalomuosius informavimo ir viešinimo veiksmus, nustatytus TEN-T programos reglamentuose ir Europos Komisijos sprendime.
  2. TID, vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, kontroliuoja, ar projekto vykdytojas įvykdė visus privalomus TEN-T programos lėšomis bendrai finansuojamo projekto viešinimo veiksmus.

Koordinuojančiosios ir įgyvendinančiosios institucijos organizacinė struktūra

 1. Struktūrinių padalinių funkcijos
  1. Koordinuojančiosios institucijos administracijos struktūra patvirtinta susisiekimo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3-373  (1 priedas).
  2. Koordinuojančiosios institucijos funkcijas, susijusias su TEN-T programos administravimu, Susisiekimo ministerijoje vykdo Transporto politikos departamentas, kurio viena iš pagrindinių funkcijų yra rengti programinius bei procedūrinius dokumentus, reikalingus ES programų paramai gauti transporto sektoriui, planuoti ir koordinuoti ES lėšų panaudojimą transporto infrastruktūros plėtrai.
  3. Susisiekimo ministerijos padalinių pagrindinės funkcijos aprašytos ministerijos nuostatuose, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6402).
  4. Transporto politikos departamento ir šio departamento skyrių nuostatai, Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai patvirtinti susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-509.
  5. Susisiekimo ministerijos padalinių funkcijos padalytos taip, kad planavimo funkcijos būtų atskirtos nuo projektų įgyvendinimo koordinavimo ir kontrolės funkcijų: Strateginio planavimo skyrius yra atsakingas už strategijų rengimą, projektų ir lėšų planavimą, o ES paramos koordinavimo skyrius –  už paramos panaudojimo koordinavimą.
  6. Įgyvendinant TEN-T programos lėšomis finansuojamus projektus, Transporto politikos departamento  ES paramos koordinavimo skyriaus pagrindinės vykdomos funkcijos yra:
   1. koordinuoti Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimą  ir transporto sektoriaus projektų įgyvendinimą;
   2. koordinuoti TEN-T programos paraiškų, Europos Komisijos sprendimų pakeitimų projektų ir ataskaitų bei kitų dokumentų derinimą ir teikimą Europos Komisijai ir (ar) TEN-T agentūrai;
   3. rengti informaciją apie Europos Sąjungos TEN-T programos paramos teikimo sąlygas ir kitą aktualią informaciją;
   4. prireikus teikti siūlymus planuojant ir rengiant TEN-T programos strategijos transporto sektoriaus dalį bei jos pakeitimus.
  7. Transporto politikos departamento Strateginio planavimo skyriaus pagrindinės vykdomos funkcijos yra:
   1. koordinuoti transporto, pašto bei elektroninių ryšių sektorių infrastruktūros finansavimo politiką, rengti pasiūlymus dėl prioritetinių investicinių projektų finansavimo.
   2. užtikrinti susisiekimo sektoriui Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą;
   3. užtikrinti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų programų transporto sektoriaus prioritetų ir priemonių įgyvendinimą;
   4. dalyvauti rengiant strateginius dokumentus Europos Sąjungos finansinei paramai  gauti, pagal kompetenciją teikti siūlymus dėl projektų finansavimo sprendimų priėmimo;
   5. Įgyvendinančiosios institucijos administracinė struktūra  patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-593 (2 priedas).
   6. TID nuostatai patvirtinti susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d įsakymu Nr. 3-71 (Žin., 2008, Nr. 34-1233, 2010, Nr. 135-6898, 2011, Nr. 129-6138).
   7. TID skyrių funkcijos ir veikla yra aprašyta kiekvieno iš jų nuostatuose. Geležinkelių projektų skyriaus nuostatai papildyti ir patvirtinti TID direktoriaus 2011-01-31 įsakymu Nr. 1.3-23.
   8. Administruojant TEN-T programos lėšas TID svarbus Finansų, kontrolės ir apskaitos skyrius, kuris, vadovaujamas vyr. finansininko, vykdo buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, o atskaitomybė objektyvi. Taip pat užtikrina tinkamą Europos Sąjungos paramos transporto infrastruktūros projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą, atlieka gaunamų finansinių dokumentų ir ataskaitų kontrolę, tikrina parengtas išlaidų deklaracijas ir rengia mokėjimų paraiškas valstybės iždui.
   9. Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, susijusias su TEN-T programos administravimu, TID vykdo Geležinkelių projektų skyrius, kurio pagrindinės vykdomos veiklos yra:
    1. tikrinti projektų vykdytojų parengtas projektų paraiškas bei kitą reikalingą dokumentaciją ES finansavimui gauti; rengti pareigų, administruojant projektų įgyvendinimą, pasidalijimo sutartis su  projektų vykdytojais ir prižiūrėti jų vykdymą;
    2. pagal kompetenciją nagrinėti ir derinti projektų vykdytojų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;
    3. tikrinti įgyvendinamų projektų išlaidų sąskaitas;
    4. analizuoti reguliarias projektų vykdytojų teikiamas projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikti išvadas;
    5. rengti transporto projektų įgyvendinimo mėnesio (projektų/sutarčių būklės aprašymus), ketvirtines (techninės pažangos, neatitikimų), metines ir stebėsenos ataskaitas; atlikti projektų patikrą (fizinę, administracinę ir finansinę) įgyvendinimo vietose.
 2. Patikrinimai, atliekami projektų įgyvendinimo metu arba po įgyvendinimo
  1. Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamentas turi teisę atlikti įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojų patikrinimus, susijusius su TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų panaudojimu ir valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumu.
  2. Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento kiekvienas skyrius, dalyvaujantis administruojant TEN-T programos projektus ir nustatęs rimtus Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimus arba gavęs informaciją apie tokius pažeidimus, praneša apie tai ministerijos vadovybei.
  3. Koordinuojančiajai institucijai, Europos Komisijai  ir TEN-T agentūrai pareikalavus, kiekvieno projekto įgyvendinimo laikotarpiu, TID atlieka projektų patikrą jų  įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus.
  4. TID, nustačiusi, kad esama TEN-T programos ir nacionalinio finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavusi informaciją apie tokius pažeidimus, nedelsdama praneša apie tai Susisiekimo ministerijai.
 3. Mokymai
  1. Susisiekimo ministerijos ir TID darbuotojai dalyvauja įvairiuose kursuose ir seminaruose, kuriuos organizuoja Lietuvos ir užsienio institucijos.
  2. Darbuotojų mokymo planai yra rengiami ir atnaujinami ne rečiau kaip kas pusmetį pagal darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708)  nustatyta tvarka.
 4. Dokumentų saugojimas
  1. Koordinuojančioji ir įgyvendinančioji institucijos, projektų vykdytojai:
   1. saugo visus dokumentus, susijusius su TEN-T programos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu;
   2. užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.
  2. TEN-T dokumentai komplektuojami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis  Dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230) nustatyta tvarka.
  3. Dokumentai saugomi atskirai kiekvieno projekto bylose. Įgyvendinus projektą ir atlikus galutinį mokėjimą, su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų.
  4. Projekto vykdytojas privalo saugoti:
   1. paraiškos ir jos priedų kopijas;
   2. paraiškos keitimo dokumentų kopijas;
   3. Europos Komisijos sprendimo dėl projekto finansavimo TEN-T programos  lėšomis kopiją; 
   4. tarpinių ir galutinių projekto techninio įgyvendinimo, finansines, kitas ataskaitas ir jų priedų kopijas ir kitus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus;
   5. išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus;
   6. susirašinėjimo su TID ir Susisiekimo ministerija dokumentų kopijas;
   7. viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;
   8. įgyvendintas viešinimo priemones įrodančius dokumentus;
   9. kitus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.
 5. Dokumentų (mokėjimo paraiškų, mokėjimo, ataskaitų ir išlaidų deklaracijos) judėjimo schema:

Atnaujinimo data: 2023-11-18