Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimas

Siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė 55 straipsnį, kuriame numatytas reguliavimo institucijos statusas bei jos pareiga nagrinėti rinkos dalyvių skundus ir priimti atitinkamus sprendimus, geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais šią funkciją vykdyti pavesta Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – RRT).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 71 straipsnio 1 dalimi, RRT savo iniciatyva ar pagal pareiškėjų skundus nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo, Tinklo nuostatų, kuriuos privalo parengti ir paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, turinio, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio, taip pat užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis paslaugomis ir užmokesčių už pagalbines ir papildomas paslaugas dydžių.

Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundai nagrinėjami vadovaujantis Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 553.

RRT ne vėliau kaip per 42 dienas nuo dienos, kurią buvo gauta visa atitinkamam skundui nagrinėti reikalinga medžiaga, privalo priimti sprendimą ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ir, jeigu skundas pripažįstamas pagrįstu, imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, taip pat reikalauti pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą ar jo dalį ir skirti sankcijas rinkos reguliuotojo sprendimų nevykdantiems ūkio subjektams. Priimti sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Geležinkelio keleivių skundų nagrinėjimas

Keleivių teisių, nurodytų 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, apsaugą užtikrina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri nagrinėja keleivių skundus dėl jų teisių, nurodytų minėtame Reglamente, pažeidimo.

Viešųjų keleivių vežimo paslaugų vertinimas

Vadovaudamasi 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu ir Viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų ir (ar) viešųjų kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis) 12.7 papunktį, Susisiekimo ministerija vykdydama kompetentingosios institucijos funkcijas atliko geležinkelio įmonės (vežėjo), pasirinkto teikti viešąsias keleivių vežimu paslaugas tiesioginių derybų būdu, sutartyse numatytų tikslų pasiekimų įvertinimą už 2023 metus.

Sutarties 12.7 papunktis numato, kad „Vežėjas įsipareigoja pervežti Sutarties 8 priede, kuriame nustatomos pervežamų keleivių skaičiaus prognozės ateinantiems dvejiems metams, numatytą keleivių skaičių. Už šio įsipareigojimo neįvykdymą mažinama Vežėjui mokamos metinės kompensacijos suma“. Sutarties 8 priedas nustato, kad 2023 metais Vežėjas, siekdamas išpildyti Sutarties 12.7 papunktį, privalo pervežti ne mažiau kaip 4,5 mln. keleivių.

Išanalizavus keleivių skaičiaus duomenis, nustatyta, kad Sutarties 12.7 papunkčio reikalavimas yra išpildomas, kadangi per 2023 metus Vežėjas vietinio susisiekimo maršrutais pervežė daugiau kaip 5 mln. keleivių.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės užtikrinimo sutartis

Susisiekimo ministerija su AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 m. balandžio 6 d. pasirašė penkiametę Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės užtikrinimo sutartį, kuria siekiama subalansuoti Infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas, skirti paramą viešąjai geležinkelių infrastruktūrai ir tokiu būdu sudaryti galimybes sumažinti užmokestį už jos naudojimą. Su pasirašyta sutartimi galima susipažinti čia

Atnaujinimo data: 2024-01-12